#00a89c
1
0
Veure més
Veure menys
193

Serveis Socials

Serveis Socials

Els Serveis Socials, comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions, creats directament per l'Administració o coordinats per ella, a fi d'ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes.

Els serveis Socials Generals constitueixen l'estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d'una atenció dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.

Els Serveis Socials Generals es prestaran pels Ajuntaments o entitats supramunicipals en zones que es delimiten atenent a la densitat de la població, a les distàncies i mitjans de comunicació, al grau de concentració o dispersió geogràfica de la població, als equipaments dels Serveis Socials existents en la zona i a l'estructura socioeconòmica i cultural dels municipis integrats.

Els Serveis Socials Generals, es prestaran per l'Equip Social de Base, format com a mínim per un/a Treballador/a Social.

Es consideren prestacions bàsiques dels Serveis Socials:

1. La informació i assessorament per a facilitar la igualtat d'oportunitats en l'accés als recursos socials.

2. Les prestacions econòmiques individuals per a la cobertura de les necessitats bàsiques amb l'objecte de prevenir marginacions.

3. La promoció de recurs per a la convivència de persones amb dificultats per a la seua autonomia.

4. Ajudes polivalents a domicili de caràcter domèstic, assistencial i educatiu.

5. La cooperació social per a fomentar l'associacionisme, l'autoajuda i l'activitat voluntària.

6. La intervenció per a la prevenció i inserció social de persones o col·lectius d'alt risc.

HORARI D'ATENCIÓ Al PUBLIC A MONTÁN:
DILLUNS I DIVENDRES: De 9,00 h. a 15,00 h.
TREBALLADORA SOCIAL: Mª Amparo Lluesma Espanya.